Rätten till personlig assistans - en introduktion

För att ha rätt till personlig assistans så krävs att du har ett funktionshinder som uppfyller reglerna i någon av de tre så kallade personkretsarna eller grupperna. Personkretsarna finns definierade i LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) och innehåller en beskrivning av olika kriterier som måste vara uppfyllda för att du skall kunna ansöka om personlig assistans enligt LSS. Du kan läsa mer om personkretsarna eller grupperna i Funktionswebbens kunskapsdatabas om personkretsarna. Gemensamt för samtliga personkretsar är att ditt funktionshinder skall vara varaktigt - det vill säga du skall ha ett kroniskt funktionshinder som det i dagsläget inte finns någon behandling för och att funktionshindret bedöms vara livslångt. 

När du har kvalificerat till en av personkretsarna kan du ansöka om insatser enligt LSS. Totalt finns det tio olika insatser i lagen. Det är inte självklart att du har rätt till insatsen personlig assistans bara för att du tillhör en av personkretsarna. För att kunna få personlig assistans behöver du ha ett visst antal timmar så kallade grundläggande behov varje vecka. Ett grundläggande behov är att äta, ett annat är att kommunicera eller klä på sig. Läs mer om skillnaden mellan grundläggande behov och övriga behov i Funktionswebbens kunskapsdatabas om grundläggande behov. 

Eftersom mängden av ditt grundläggande behov per vecka är direkt avgörande för om du får personlig assistans eller inte, så har det blivit väldigt mycket fokus på tidsåtgång nedbrutet i timmar och minuter, både i ansökan och i det eventuella beslutet om personlig assistans. Oftast så träffar du kommunens biståndshandläggare eller Försäkringskassans handlägare i samband med att du skickar in din ansökan om personlig assistans. Handläggaren går då igenom de olika hjälpbehov som du angivit och frågar dig om hur lång tid varje sak tar.

Om du till exempel behöver hjälp med att äta varje dag och det tar dig 20 minuter att äta frukost, 30 minuter att äta middag och 20 minuter att äta kvällsmat så kommer handläggaren att skriva att du har ett grundläggande behov med hjälp att äta om 8 timmar och 10 minuter per vecka. (20+30+20 miuter per dag, gånger 7 dagar i veckan). Men det är förutsatt att du behöver hjälp under HELA måltiden. Klarar du tillexempel att äta själv efter att maten är upplagd och fördelad så kommer du endast att bli beviljad tid för den tid det tar att lägga upp maten och dela den. Därför är det väldigt noga att du i din ansökan tänker igenom varje moment och hur lång tid allting tar och vad det är du behöver hjälp med. 

Grafik hjälpbehov

De flesta kommuner har som praxis att bevilja personlig assistans om du har ett grundläggande behov överstigande 5 timmar per vecka. Om du har ett fgrundläggande behov som överstiger 20 timmar per vecka så är det Försäkringskassans ansvar för din personlig assistans. Det är först när du har tillräckligt stora grundläggande behov som du kan få tid beviljad för övriga behov. Detta gör att det är många funktionshindrade som idag har stora behov av hjälp, men inte tillräckligt mycket grundläggande behov och därför inte får personlig assistans överhuvudtaget. Alternativen till personlig assistans är antingen någon form av hemtjänstinsatser (punktinsatser) i ordinärt boende eller att du behöver flytta till ett särskilt boende